SPORT Hostivař, a.s. - Homepage

Podmínky klubu

 

STANOVY SPOLKU GOLF CLUB HOSTIVAŘ

Článek 1
Název, trvání spolku

 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen „Klub“).
 1. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 1. Klub je založen na dobu neurčitou.
 1. Seznam členů Klubu je neveřejný. Stanovy Klubu v úplném znění jsou uloženy v sídle Klubu.

Článek 2

Sídlo Klubu

Sídlo klubu je na adrese U Golfu 565, 109 00 Praha 10, Česká republika

Článek 3

Účel spolku

Klub je dobrovolným společenstvím členů – fyzických a právnických osob za účelem uspokojování jejich potřeb zejména ve sportovní oblasti a v dalších souvisejících společenských činnostech. Základním účelem spolku je podpora výkonu sportovní činnost jeho členů, organizace a pořádání tréninkové činnosti, soutěží, dalších sportovních aktivit a společenských aktivit ve sportovním areálu Golf Hostivař a dále související organizační, propagační a servisní činnosti. Rozsah činností a dalších aktivit Klubu určuje správní rada Klubu tak, aby byly v souladu s účelem spolku.

Článek 4

Podmínky pro získání členství v klubu

 1. Členství v Klubu je vždy dobrovolné. Na vznik členství není právní nárok.
 1. Členem klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a hlavní činností Klubu a chce se na činnosti Klubu podílet a která splní následující podmínky:
 1. Správní rada klubu má právo přihlášku odmítnout, a to i bez udání důvodu.
 1. O přijetí či nepřijetí za člena vyrozumí kancelář Klubu žadatele o členství, a to do 15 dnů od doručení přihlášky (možno i elektronickou poštou).
 1. Po schválení přihlášky je žadatel povinen do 15 dnů od doručení vyrozumění dle předchozího odstavce uhradit příslušné vstupní, roční či jiné příspěvky, jejichž aktuální druh a výše pro každý příslušný rok, případně jiné období, jsou určovány správní radou Klubu a včas oznámeny členům. Samotné členství v Klubu vzniká řádným zaplacením členských příspěvků. Správní rada je oprávněna svým rozhodnutím individuálně zvýhodnit výši příspěvků pro jednotlivé členy Klubu.

Článek 5

Práva a povinnosti členů Klubu

 1. Práva člena Klubu:
 1. Povinnosti člena klubu:
 1. Členská práva a povinnosti mohou být vymezeny, omezeny nebo zrušeny jen v souladu se stanovami Klubu. Práva a povinnosti členů mohou být také doplněny a upřesněny dalšími vnitřními klubovými předpisy, které jsou v souladu se stanovami klubu.

Článek 6

Komunikace v rámci klubu

 1. Klub informuje své členy na webových stránkách www.golfhostivar.cz, prostřednictvím  tištěných materiálů Klubu nebo osobně v sídle Klubu. Informace jsou členům zasílány také prostřednictvím elektronické pošty na adresu poskytnutou členem Klubu.
 1. Členové informují Klub písemně na adresu sídla Klubu. V méně významných věcech je přípustná i komunikace elektronickou poštou, je však nezbytné potvrzení přijetí zprávy ze strany klubu.

Článek 7

Přerušení členství v klubu

 1. V odůvodněných případech může člen své členství v Klubu přerušit. Tuto skutečnost je povinen řádně oznámit Klubu.
 1. Po dobu přerušení platí člen pouze udržovací roční příspěvek, jehož výše je určována správní radou Klubu.
 1. Po dobu přerušení nevykonává člen svá členská práva.
 1. O přerušení nebo o opětovné aktivaci členství musí člen požádat Klub písemně nejpozději do konce kalendářního roku, který předchází roku, kterého se přerušení nebo reaktivace členství týká.
 2. Minimální doba přerušení členství je jeden rok, správní rada je oprávněna určit maximální dobu přerušení členství.

Článek 8

Ukončení členství v klubu

 1. Členství v klubu zaniká:
 1. Ukončením členství se rozumí výmaz člena z evidence Klubu a jeho případné evidence u národní sportovní zastřešující organizace.

Ukončením členství nevzniká členovi nárok na finanční či jiné vyrovnání. Případné finanční závazky člena vůči Klubu zůstávají ukončením členství nedotčené.

 1. Členství v klubu automaticky nezaniká neuhrazením členských příspěvků na další období, zpravidla kalendářní rok.

Článek 9

Orgány Klubu

Orgány Klubu jsou:

Článek 10

Správní rada

 

 1. Správní rada je nejvyšším orgánem Klubu.
 1. Správní rada má tři členy. Správní rada je tvořena zakládajícími členy Klubu.
 1. Správní rada může rozhodnout o odvolání nebo naopak doplnění svých členů kooptací či jmenováním z řad ostatních členů Klubu. Členy správní rady navrhují nebo odvolávají zbývající členové správní rady Klubu. V případě zániku členství všech členů správní rady volí nové členy členská schůze spolku.
 1. Zasedání správní rady svolává prezident klubu a to minimálně jednou ročně.
 1. Správní rada rozhoduje prostou většinou členů přítomných na zasedání.
 1. Správní rada:

Článek 11

Prezident klubu

 1. Prezident klubu je individuální statutární orgán Klubu. Veškeré dokumenty podepisuje samostatně.
 1. Funkční období prezidenta Klubu činí 5 let.
 1. Prezident klubu rozhoduje o všech otázkách, které nejsou v působnosti jiných orgánů Klubu, zejména:

Článek 12

Sportovně technická komise

 1. Sportovně technická komise (dále také „STK“) je orgánem klubu, který zajišťuje a je odpovědný za:
 1. STK má lichý počet členů, v jejím čele stojí předseda STK.

Článek 13

Kancelář klubu

 

 1. Kancelář klubu se zřizuje za účelem zajištění administrativní činnosti klubu, zejména eviduje příspěvky a dary Klubu a zajišťuje správné vedení účetnictví Klubu.
 1. Činnost v kanceláři klubu mohou vykonávat vlastní zaměstnanci Klubu nebo třetí osoby na základě samostatné dohody s Klubem. Ve vedení kanceláře Klubu je manažer.

Článek 14

Zásady hospodaření klubu

 1. Klub hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou.
 1. Za svoje závazky ručí klub výhradně do výše vlastního jmění.
 1. Klub samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti. Pokud správní rada nestanoví jinak, účetním obdobím je kalendářní rok.
 1. Získané finanční prostředky používá klub výhradně pro naplnění účelu uvedeného v článku 3 těchto stanov.
 1. Pro zajištění své činnosti uzavírá klub příslušné nájemní, provozní, pracovně právní a další smluvní vztahy.

Článek 15

Klubový znak

 1. Pro komunikaci navenek používá klub vlastní grafický znak.
 1. Není v žádném případě povoleno používat klubový znak v jiné formě, barvách či provedení než bylo schváleno.
 1. Každý člen klubu je oprávněn nosit nebo používat klubový znak pouze tak, aby důstojně reprezentoval klub.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

 

 1. Členstvím v klubu dává člen souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, které jsou používány pro vnitřní evidenci klubu, pro evidenci vedenou příslušnou národní sportovní zastřešující organizací a pro případnou evidenci v rámci využití vyhlašovaných dotačních programů státní správy. Klub se zavazuje s poskytnutými osobními údaji členů nakládat v souladu se zákonem 91/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalšími platnými zákony.
 1. Tyto stanovy klubu byly schváleny správní radou Klubu dne 22. prosince 2016 ve formě nového úplného znění stanov a nahrazují tak stanovy Klubu ze dne 11.11.2003 registrované pod číslem VS/1-1/50732/02-R.